Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z apteki internetowej www.aptekadziecka.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

WWW.APTEKADZIECKA.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 10. Prawo odstąpienia od umowy

 11. Własność intelektualna

 12. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 13. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Apteka internetowa działająca pod adresem www.aptekadziecka.pl prowadzona jest przez L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342766, NIP: 6412355827, REGON: 240174139, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, adres poczty elektronicznej (e-mail): pomoc@aptekadziecka.pl tel. 663 690 069

 2. Sprzedaż za pośrednictwem Apteki internetowej www.aptekadziecka.pl jest prowadzona w ramach Apteki Stacjonarnej pod nazwą „Apteka Rodzinna” na podstawie zezwolenie nr ŚlWIF.KA.8520.1.105.2011, wydanego w dniu 9 września 2011 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@wif.katowice.pl tel: tel. (32) 208 74 68, 208 74 70, 208 74 75, 204 89 95

 3. Apteka Internetowa www.aptekadziecka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aptekę Internetową www.aptekadziecka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Apteki Internetowej www.aptekadziecka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Aptece Internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 7. Apteka Internetowa www.aptekadziecka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innego asortymentu dopuszczonego do obrotu w aptekach, z wyłączeniem produktów leczniczych dostępnych tylko z przepisu lekarza oraz wyrobów medycznych podlegających refundacji przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 8. Wszystkie Produkty oferowane w Aptece Internetowej  nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Apteki Internetowej pod adresem www.aptekadziecka.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Apteki Internetowej pod adresem www.aptekadziecka.pl użyte są w celach informacyjnych.

 10. Informacje publikowane na stronie www.aptekadziecka.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w stronach internetowych Apteki Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.aptekadziecka.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.aptekadziecka.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna odwiedzająca Aptekę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

 7. KONTO – każda osoba fizyczna odwiedzająca Aptekę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

 8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 9. ADMINISTRATOR– L-W Lebda-Wyborny Spólka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342766, o kapitale zakładowym 800.000 PLN,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:6412355827, REGON: 240174139

 10. DANE OSOBOWE– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 11. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..

 12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Apteki Internetowej.

 13. APTEKA STACJONARNA - apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Rodzinna” prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Oświęcimskiej 126, 41-707 Ruda Śląska

 14. APTEKA INTERNETOWA - apteka internetowa Usługodawcy działający pod adresem www.aptekadziecka.pl

 15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, NIP: 6412355827, REGON: 240174139.

 16. PRODUKT – dostępna w Aptece Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Apteki Internetowej.

 18. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 19. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Apteki Internetowej.

 20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 21. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Aptece Internetowej.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Apteki Internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta,

 3. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Aptece Internetowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece Internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece Internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Apteki Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Apteki Internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Apteki Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Aptece Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać rejestracji Konta w Aptece Internetowej.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Apteka Internetowa www.aptekadziecka.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. W przypadku wątpliwości co do stosowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zakupionych w Aptece Internetowej, Klient może skonsultować się z farmaceutą dostępnym pod nr telefonu: 32 242 70 80 w godzinach czynności Apteki Stacjonarnej, a także przez dwie godziny po jej zamknięciu, to jest:

  1. od poniedziałku do piątku w godz. od  8:00 do 20:00,

  2. w soboty w godz. od 8:00 do 14:00.

 8. Koszt połączenia wynika z normalnej taryfy operatora.

 9. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 20:00, w soboty po godz. 14:00, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 10. Zamówienia dotyczące jednego Produktu, a przekraczające ilość 10 sztuk wymagają kontaktu i uzgodnienia z pracownikiem fachowym Apteki Stacjonarnej.

 11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne, farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta (Klienta).

 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • niniejszy Regulamin,

   • wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy,

   • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
64 1090 2011 0000 0001 3284 2196 (BZ WBK) L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna, pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, NIP: 6412355827.
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 2. płatność przy odbiorze osobistym.

 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Aptece Internetowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Apteka Internetowa oferuje również wysyłkę produktów w kontrolowanej temperaturze za pośrednictwem specjalistycznej firmy kurierskiej DTW. Na życzenie klienta, po wcześniejszej informacji za pośrednictwem e-maila, jest możliwość wydrukowania dokumentu pokazującego temperaturę podczas całej trasy przesyłki.

 4. Dla Zamówienia o wartości co najmniej 300 zł, Sprzedawca zobowiązuję się pokryć koszt dostawy.

 5. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska (Apteka Rodzinna). Przed odbiorem Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 15 do 30 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@aptekadziecka.pl

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@aptekadziecka.pl lub pisemnie na adres: ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska (Apteka Rodzinna)

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wady fizycznej Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska (Apteka Rodzinna)

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 7. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż:

 • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o towarach paczkowanych z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 128, poz. 1409),

 • oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

 • dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

 1. W terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu - w przypadku Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Apteki Internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@aptekadziecka.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu będącego jednocześnie produktem leczniczym.

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, a której przedmiotem jest produkt leczniczy, nie może od niej odstąpić zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, chyba że powodem zwrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu niebędącego jednocześnie produktem leczniczym.

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Aptekę Internetową oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

  4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę Internetową, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

  6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

  7. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska (Apteka Rodzinna).

  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   3. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
  9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

  10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomię™dzy L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od 
 3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa wybrane w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aptekadziecka.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 9 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, NIP: 6412355827, REGON: 240174139. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.aptekadziecka.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.aptekadziecka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

  1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. rejestracji konta w Aptece Internetowej;
   2. składania zamówienia w Aptece Internetowej.;
   3. Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie. .
   4. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
   5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aptece Internetowej.
   6. Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowań użytkownika. System ten jest zintegrowany z Apteką Internetową i każdy użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

Więcej o ochronie danych osobowych mogą Państwo przeczytać w naszym regulaminie POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

  Do przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje oprogramowanie dla Apteki Internetowej firmy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop. Dane przetwarzane są:

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece Internetowej dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Aptece Internetowej. .

 2. W celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Apteki Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 3. W celu obsługi zamówień dokonywanych bez rejestracji użytkownika.

 4. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 5. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 6. W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 1. Firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 2. Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

 3. Poczcie Polskiej S.A. Warszawie.

 4. „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy do kiosków i saloników prasowy sieci RUCH

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 2. W celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (system rekomendacji, marketing automation). Dane przekazywane firmom: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop oraz Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych do powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

 

 1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

  1. Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies, które są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

  2. Administrator wykorzystuje trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

  3. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Apteki Internetowej) .

  4. Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Apteki Internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Apteki Internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Apteki Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Apteki Internetowej.

  6. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

  7. uwierzytelniania Użytkownika w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

  8. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystaja ze Strony Internetowej Apteki, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  9. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  10. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  11. popularyzacji Apteki Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

  12. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.aptekadziecka.pl i jej podstron, Użytkownik może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.aptekadziecka.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.<

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 3. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 4. Prawo uzyskania kopii danych

 5. Prawo do modyfikacji danych osobowych.

 6. Prawo do usunięcia danych.

 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

 8. Prawo do przenoszenia danych.

 9. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 10. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

 11. Prawo wycofania zgody.

 12. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: bok@aptekadziecka.pl.

 14.  

  Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016.

 2. OAdministrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@aptekadziecka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@aptekadziecka.pl

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Aptekę Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Apteki Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Apteki Internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Apteką Internetową, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 5 niniejszego rozdziału.

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel